Kom langs in onze winkel!

Stationsstraat 3, Zutphen / 0575-471 595

Kom langs in onze winkel!

Misterstraat 53, Winterswijk / 0543-785 259

Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met The Smartphone.
Dag: kalenderdag;
Dienst: reparatiewerkzaamheden of andere werkzaamheden waarvoor de afnemer The Smartphone opdracht voor geeft;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
Overeenkomst: overeenkomst tussen The Smartphone en de afnemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Product: aangeschafte artikel en of apparaat en of aangeboden apparaat ter reparatie;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

The Smartphone
Stationsstraat 3
7201 MC Zutphen
Telefoonnummer: 0575 471 595
E-mailadres: info@thesmartphone.nl

Openingstijden: Maandag van 10:00 tot 18:00
Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag van 09:00 tot 21:00
Zaterdag van 09:00 tot 18:00
Zondag gesloten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Smartphone en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen The Smartphone en afnemer. De afnemer dient de voorwaarden die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van de diensten en of producten van The Smartphone. De algemene voorwaarden zijn juridisch bindend tussen de afnemer en The Smartphone met betrekking tot de diensten. De afnemer verklaart alvorens het opdracht geven tot een dienst of het afnemen van een dienst of product kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld op de website van de ondernemer. Indien het voor afnemer niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op de website van de ondernemer te raadplegen, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, door de afnemer duidelijk gemaakt worden dat de algemene voorwaarden niet gelezen zijn en kan afnemer een verzoek doen om de algemene voorwaarden kosteloos op een ander wijze toegezonden te krijgen. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als The Smartphone gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden The Smartphone echter niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
1. De prijs inclusief belastingen;
2. De eventuele kosten van aflevering;
3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen The Smartphone de prijs garandeert;
7. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
8. De manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
9. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
10. De gedragscodes waaraan The Smartphone zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
11. En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Smartphone onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Smartphone is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Smartphone passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal The Smartphone daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. The Smartphone kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Smartphone op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. The Smartphone zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. Het bezoekadres van de vestiging van The Smartphone waar de afnemer met klachten terecht kan;
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan de consument zijn verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

The Smartphone levert alleen en uitsluitend direct aan consumenten. Er is dan ook sprake van de wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, zoals in werking getreden per 13 juni 2014.

Artikel 7 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan The Smartphone producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar The Smartphone geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd inclusief btw vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

The Smartphone staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. The Smartphone verleent een garantie van negentig (90) dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid op batterijen en andere accessoires. Garantie komt te vervallen indien blijkt dat door toedoen van klant zowel wetend als onwetend schade wordt gebracht aan de batterijen en of accessoires. Oordeel van The Smartphone is hierbij altijd bepalend. The Smartphone verleent een garantie van één (365 dagen) jaar op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid op interne schade dat voorkomen kan worden. Garanties komen te vervallen indien er sprake is van val-, stoot-, druk-, en of vochtschade aan het toestel. Oordeel van The Smartphone is hierbij altijd bepalend.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

The Smartphone zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot en met de verlening van diensten. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Smartphone geaccepteerde diensten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien een dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de opdracht geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal The Smartphone zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. The Smartphone behoudt zich het recht voor reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of verwijderd. The Smartphone is gerechtigd de reparatiewerkzaamheden niet uit te voeren of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van The Smartphone om economische of technische redenen niet meer te repareren is. Als door The Smartphone geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd, dan is The Smartphone gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan de afnemer te retourneren. Reparatiewerkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij Producten waarop The Smartphone volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien The Smartphone dit noodzakelijk acht kan een Product door worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaat als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden. The Smartphone is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. Toegezegde termijnen waarbinnen The Smartphone het Product meent te kunnen retourneren aan de afnemer zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. The Smartphone is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

Artikel 10 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan nadat de diensten zijn uitgevoerd door The Smartphone.
Bij vooruitbetaling kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Smartphone te melden. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft The Smartphone behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Vochtschade

De waterdichtheid van een waterdichte toestel komt te vervallen zodra er schade ontstaat aan het toestel. The Smartphone kan de schade in bijna alle gevallen herstellen. Echter, de waterdichtheid van een toestel kan niet meer hersteld worden, ook niet indien het toestel wordt gerepareerd met originele onderdelen. Afnemer is verantwoordelijk voor het vochtvrij houden van het toestel na de reparatie bij The Smartphone. The Smartphone is op geen enkel wijze verantwoordelijk voor schade door toedoen van vochtschade.

Artikel 12 – Ophalen van uw toestel

Op het moment dat de afnemer een toestel bij The Smartphone ter reparatie inlevert, zal The Smartphone de afnemer op de hoogte stellen zodra het toestel opgehaald kan worden.
De afnemer krijgt hier twaalf weken de tijd voor. Mocht het toestel niet binnen twaalf weken opgehaald worden, dan zal The Smartphone het toestel op een milieuvriendelijke wijze recyclen en of doneren aan een goed doel.

Artikel 13 – Inruil-, retour en inkoopvoorwaarden

Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van The Smartphone Leidinggevende. De leidinggevende is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen. De Klant ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon. Inruil is enkel mogelijk indien het Product zich in een ongeopend en originele verpakking bevindt; de bedenktermijn is niet van toepassing bij aankoop van een refurbished toestel. In geval van een aankoop van een niet deugdelijk product wordt er eerst intern naar het Product gekeken. De kosten hiervan zijn voor The Smartphone tenzij anders kan worden aangesteld. Het aankoopbedrag wordt enkel aan de afnemer terugbetaald als na drie reparaties blijkt dat het toestel niet te repareren valt en na één keer toezicht van de supervisor. Inkoop is enkel mogelijk indien: afnemer kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs en aankoopbewijs) dat hij of zij koper en rechtmatig eigenaar is van het Product, het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel netwerk en een account heeft gebonden aan het product, het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat en of het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

Artikel 14 – Plichten afnemer

De afnemer dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het Product te voorkomen. The Smartphone is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.

De afnemer dient de simkaart en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het Product voordat de afnemer het Product aanbiedt aan The Smartphone voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die op het Product zelf is opgeslagen.

Door het afnemen van een Dienst verklaart de afnemer dat hij/zij bekend is met het feit dat The Smartphone mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden moet instellen om de Dienst uit te kunnen voeren.

In aanvulling op de vorige lid verklaart de Klant dat zij er mee bekend is dat door de uitvoering van de Dienst het Product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht, met als gevolg dat na de uitvoering van de Dienst het Product mogelijk geen verbinding kan maken het mobiele telefonienetwerk. De Klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die verbonden zijn aan het ontgrendelen van het Product voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 15 – Klachtenprocedure

The Smartphone behandeld alle voorkomende klachten volgens de klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Alle klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. Per post of per e-mail op bovenvermeld contactgegevens o.v.v. het order en/of correspondentie nummer met de aard van de klacht. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden en worden ingediend bij The Smartphone, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk 48 uur na ontvangst van het product.
Bij The Smartphone ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal door The Smartphone binnen de termijn van veertien dagen worden geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen The Smartphone en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

×

Hoe kunnen wij jou verder helpen vandaag?

Team The Smartphone

× Hoe kan ik je helpen?