Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met The Smartphone.
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

The Smartphone
Stationsstraat 3

7201 MC Zutphen

E-mailadres: info@thesmartphone.nl
Openingstijden: Maandag van 10:00 tot 18:00
Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur

Vrijdag van 09:00 tot 21:00
Zaterdag van 09:00 tot 18:00
Zondag gesloten.
Te bereiken op nummer: 0575 471 595

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Smartphone en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Smartphone en afnemer.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld op de website van de ondernemer. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, duidlelijk gemaakt worden dat de algemene voorwaarden bij The Smartphone zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als The Smartphone gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden The Smartphone echter niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
1. De prijs inclusief belastingen;
2. De eventuele kosten van aflevering;
3. De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
4. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
5. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
6. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen The Smartphone de prijs garandeert;
7. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
8. De manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
9. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
10. De gedragscodes waaraan The Smartphone zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
11. En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Smartphone onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Smartphone is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft The Smartphone passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal The Smartphone daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
The Smartphone kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien The Smartphone op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
The Smartphone zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. Het bezoekadres van de vestiging van The Smartphone waar de afnemer met klachten terecht kan;
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan de consument zijn verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

The Smartphone levert alleen en uitsluitend aan direct aan consumenten. Er is dan ook sprake van de wettelijke herroepingsrecht voor consumenten, zoals in werking getreden per 13 juni 2014.

Artikel 7 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan The Smartphone producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar The Smartphone geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien The Smartphone dit bedongen heeft en:
1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
2. Of de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn altijd inclusief btw vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

The Smartphone staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat The Smartphone er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door The Retail House, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover The Smartphone kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

The Smartphone zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal The Smartphone geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal The Smartphone het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal The Smartphone zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending in deze zijn voor rekening van The Retail House.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de afnemer, tenzij afnemer gebruik maakt van de aangetekende en verzekerde verzendmogelijkheid. In dat geval ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij The Retail House.
The Smartphone is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte poststukken en/of pakketten, tenzij de post of het pakket aangetekend of verzekerd is verstuurd. Ook als de post of het pakket is kwijtgeraakt door grof nalatig of opzettelijk handelen van PostNL kan PostNL aansprakelijk zijn voor het kwijtgeraakte poststuk of pakket. Hiervan is echter slechts in uitzonderlijke situaties sprake.

Artikel 10 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat The Smartphone overgaat tot levering.
Bij vooruitbetaling kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de betaling heeft plaatsgevonden.
De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Smartphone te melden.
In geval van wanbetaling van de afnemer heeft The Smartphone behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Waterschade.

Heeft u schade aan een waterdicht device / apparaat? Dan is het belangrijk om te weten dat de waterdichtheid vervalt op het moment dat er schade ontstaat.

De schade zelf valt door ons altijd te repareren. Echter is het herstellen van de waterdichtheid helaas niet meer mogelijk.
Ook niet als de schade word gerepareerd met originele onderdelen. Dit heeft niets met de reparatie te maken, maar puur met het apparaat / device zelf.

Artikel 12 – Ophalen van uw device (binnen 12 weken)

Op het moment dat uw device bij ons is gerepareerd, zullen wij u opbellen om deze te komen ophalen.
U krijgt hier bij ons maximaal 12 weken de tijd voor. Mocht dit niet binnen deze 12 weken gebeuren, dan zullen wij uw apparaat weg doen of doneren aan een goed doel.

Artikel 13 – Klachtenprocedure.

The Smartphone beschikt behandeld alle voorkomende volgens de klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Alle klachten dienen schriftelijk ingediend te worden. Per post op bovenvermeld vestigingsadres. Per mail op info@theretailhouse.nl o.v.v. het order en/of correspondentie nummer. De aard van de klacht. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The Smartphone, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk 48 uur na ontvangst van het product.
Bij The Smartphone ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal door The Smartphone binnen de termijn van 14 dagen worden geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen The Smartphone en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wij repareren ruim 200 toestellen en devices. Denk hierbij aan Apple, Samsung & Huawei

The SmartPhone © 2019. Theretailhouse All right reserved.

WhatsApp Waar kunnen wij jou mee helpen?